ZWALCZ STRES

ZWALCZ STRES

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona główna

Projekt „ZWALCZ STRES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3: Programy polityki zdrowotnej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
________________________________________
Celem projektu jest: wzmocniony potencjał w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami u 1000 osób (600k, 400M) zamieszkujących Województwo Lubelskie zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, osiągnięty do 31 stycznia 2020r.
Dzięki projektowi zostanie też zwiększony poziom wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia u co najmniej 1000 osób oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu stresu na organizm, sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze stresem.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy. Cel ten przewiduje podejmowanie działań dotyczących realizacji programów zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania schorzeniom istotnie wpływającym na dezaktywizację zawodową. W ramach interwencji przewidziane do realizacji są działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Zaplanowane działania powinny przyczynić się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej, co bezpośrednio wpłynie także na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia.
Działania te zniwelują zagrożenie jakie niesie dla zdrowia i aktywności zawodowej problem chorób odstresowych i zaburzeń somatoformicznych. Projekt przyczyni się zatem do przeciwdziałania dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych.
________________________________________
Projekt skierowany jest do: 1000 osób (600K, 400M) zamieszkujących zgodnie z KC Województwo Lubelskie, w wieku aktywność zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, które dotyka problem stresu, w związku z aktywnością zawodową. Preferowane będą grupy zawodowe, u których obiektywny poziom stresu jest podwyższony tj. kadra zarządzająca, pracownicy służby zdrowia, służby mundurowe; w tym policja, wojsko, straż pożarna oraz górnicy, kierowcy zawodowi, operatorzy urządzeń i osoby związane z sektorem budowlanym.
________________________________________
Zadania programu będą realizowane przez: warsztaty w grupach oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Zajęcia maja na celu:
• zapoznanie uczestników z objawami stresu oraz konsekwencjami dla zdrowia,
• zrozumienie działania stresu i zidentyfikowanie mechanizmów radzenia sobie z nim,
• poznanie związku między cechami osobowości a stresem zawodowym,
• nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
• podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń jakie niesie ze sobą stres w otoczeniu uczestników projektu.
________________________________________
Termin realizacji: projektu 01.08.2018r. – 31.01.2020r.